Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Witaj na stronie projektu "Szkoła z Sercem"!

Projekt “Szkoła z Sercem” ma na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w szkołach poprzez zapewnienie lepszych warunków edukacji i wsparcia dla nauczycieli oraz uczniów.
W ramach projektu realizujemy szereg działań, które mają na celu zwiększenie świadomości na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami w szkołach oraz poprawę warunków ich edukacji. Wspieramy również nauczycieli w zdobywaniu kompetencji i umiejętności związanych z edukacją osób z niepełnosprawnościami oraz pomagamy uczniom z niepełnosprawnościami w dostosowaniu szkolnego środowiska do ich potrzeb.
Działania projektu “Szkoła z Sercem” obejmują:
  • Szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami, w tym szkolenia z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi i technologii w procesie nauczania;
  • Organizację w szkołach specjalistycznych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rekreacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami;
  • Utworzenie grup wsparcia dla nauczycieli, rodziców i opiekunów uczniów z niepełnosprawnościami;
  • Kampanie społeczne i edukacyjne związane z tematyką niepełnosprawności i edukacji osób z niepełnosprawnościami w szkołach.
 
Działamy z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami oraz nauczycielach i pracownikach szkół, którzy każdego dnia pracują, aby zapewnić im jak najlepsze warunki edukacji. Dzięki projektowi “Szkoła z Sercem” chcemy zwiększyć świadomość społeczną i poprawić sytuację edukacyjną osób z niepełnosprawnościami w szkołach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami oraz do współpracy z nami. Razem możemy zrobić wiele dla edukacji osób z niepełnosprawnościami w szkołach!

Certyfikacja

Certyfikacja “Szkoła z Sercem” stanowi kluczowy element naszego projektu, który potwierdza, że szkoła realizuje najwyższe standardy w zakresie edukacji i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Proces ten jest przeznaczony dla wszystkich typów szkół, zarówno publicznych, jak i prywatnych, na różnych poziomach edukacyjnych, od szkół podstawowych po średnie. Celem certyfikacji jest nie tylko wyróżnienie placówek, które aktywnie działają na rzecz inkluzji, ale również promowanie najlepszych praktyk oraz zachęcanie do ciągłego rozwoju i doskonalenia oferty edukacyjnej.
 
Kluczowe kryteria certyfikacji obejmują:
 
1. Dostosowanie Infrastruktury: Szkoła musi wykazać się dostępnością przestrzeni i obiektów dla uczniów z różnymi potrzebami, w tym dostępem do budynków, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 
2. Specjalistyczny Sprzęt i Materiały: Konieczne jest zapewnienie urządzeń, sprzętu i materiałów dydaktycznych, które ułatwiają naukę i rozwój umiejętności uczniów z niepełnosprawnościami.
 
3. Kwalifikacje Nauczycieli: Szkoła powinna zatrudniać kadry z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w pracy z uczniami niepełnosprawnymi, co gwarantuje wysoką jakość nauczania i opieki.
 
4. Zajęcia Specjalistyczne: Organizacja zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami jest kluczowa.
 
5. Wsparcie dla Nauczycieli i Rodziców: Szkoła powinna oferować wsparcie dla nauczycieli i rodziców poprzez organizację szkoleń i warsztatów, które pomagają w lepszym zrozumieniu i efektywnym wspieraniu dzieci z niepełnosprawnościami.
 
Proces Certyfikacji:
 
Certyfikacja rozpoczyna się od indywidualnej analizy spełnienia wymienionych kryteriów przez szkołę, na podstawie wypełnionej ankiety. Po pozytywnej weryfikacji szkoła otrzymuje certyfikat “Szkoła z Sercem”, który jest ważny przez okres jednego roku. Po tym czasie szkoła ma możliwość ubiegania się o jego odnowienie, pod warunkiem ponownego spełnienia wymogów.
 
Znaczenie Certyfikatu:
 
Certyfikat “Szkoła z Sercem” nie tylko stanowi dowód na zaangażowanie szkoły w zapewnienie równych szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów, ale również buduje zaufanie i uznanie wśród rodziców i lokalnej społeczności. Posiadanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły na rzecz integracji i wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami, podkreślając jej rolę jako lidera w promowaniu inkluzji edukacyjnej.

Aktualności

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Amerykańską Komisję ds. Chorób Przewlekłych, „za choroby przewlekłe uznaje się takie zaburzenia i odchylenia od normy, które posiadają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są przez nieodwracalne…

W ramach inicjatywy Szkoła z Sercem podejmujemy działania mające na celu wspieranie włączenia i dostępności w edukacji. Istotną częścią naszej pracy jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wyrównywania szans i poprawy warunków nauki. Jednak oprócz informowania zajmujemy się również aktywnym promowaniem…

Padaczka (epilepsja) jest jedną z częściej występujących chorób przewlekłych układu nerwowego; występuje o około 0,5-1% dzieci w wieku szkolnym. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej jest to „choroba mózgu charakteryzująca się trwałą predyspozycją do napadów padaczkowych, z ich skutkami neurobiologicznymi,…

27 marca 2024 (środa), 10:00-11:30 Wydarzenie skierowane jest głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, edukatorów, studentów oraz przedstawicieli uczelni wyższych, jednak serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych zastosowaniem nowych technologii w edukacji. Aby wziąć udział, prosimy o zgłoszenie przez formularz kontaktowy.…

Jąkanie jest zaburzeniem komunikacji, które utrudnia płynne mówienie. Jego objawami są: powtarzanie całych słów lub pojedynczych sylab, przedłużanie lub blokowanie dźwięków, wzmożenie napięcia twarzy, współruchy, zakłócenie oddychania oraz zaburzenia tempa mówienia. Przez okres jąkania, trwający 6 miesięcy lub dłużej, przechodzi…

Większość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) wymaga wsparcia w procesie edukacji. W polskich szkołach gwarantami wsparcia dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i terapeutycznego są nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz osoby pracujące w charakterze pomocy nauczycieli. Dodatkowo specjalistyczne usługi…

W przypadku dziecka z diagnozą w spektrum autyzmu najważniejszy jest wybór formy kształcenia odpowiedniej dla jego indywidualnych potrzeb. O tym decydują rodzice dziecka. W podjęciu tej istotnej decyzji mogą pomóc rodzicom specjaliści z lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zasadniczo nauczanie dzieci w…

Dostępność w obszarze architektonicznym oznacza przestrzeganie przez placówki oświatowe standardów przygotowania infrastruktury pod kątem zapewnienia dostępności dla uczniów, nauczycieli i rodziców z niepełnosprawnościami. Przepisy określają trzy poziomy modelu dostępności architektonicznej: podstawowy, średniozaawansowany oraz zaawansowany. Obligatoryjnie szkoły muszą spełniać standardy dostępności…

Rozpoczęcie szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważny, ale też trudny etap w życiu starszego nastolatka. Mierząc się z mentalnymi i fizycznymi następstwami okresu dojrzewania, dużym wyzwaniem jest odnalezienie się w nowym środowisku. Jednocześnie uczniowie muszą skupić na nauce, mając na uwadze…

Pierwszy okres młodzieńczego buntu to spore wyzwanie dla rodziców, nauczycieli, ale i samych nastolatków. Według specjalistów przypada on najczęściej między 13 a 15 rokiem życia. Etap ten przejawia się m.in. zmianą nastawienia do otaczającego świata, w tym także nauki. Warto…

Nasi partnerzy

Skip to content