Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Za udzielanie wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odpowiada przedszkole/szkoła oraz współpracujące z nią instytucje, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne (ppp). Poradnie te są w naszym kraju podmiotami publicznymi, podlegającymi kuratorium oświaty. Działają na obszarze całej Polski, a usługi świadczone przez specjalistów i terapeutów są bezpłatne.

Jakie są zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych?

Zadania poradni określone zostały w przepisach rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych. W myśl tych przepisów do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych należy:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola/szkoły, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wykonywanie wymienionych zadań przez poradnię opiera się na współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Jak szkoła we współpracy z ppp, wspiera ucznia, który rozpoczynając naukę w szkole, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest powołanie zespołu ds. pomocy-psychologiczno-pedagogicznej. Do zadań zespołu należy ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia oraz określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania tej pomocy.

Zespół prowadzi wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zwraca się on do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu: uzupełnienia wiedzy wynikającej z przedstawionego w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uzyskania wsparcia podczas wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i udzielenia pomocy w kontakcie z rodzicami.Następnie zespół podsumowuje uzyskane informacje na temat potrzeb i możliwości ucznia i, między innymi na ich podstawie, opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). 

Zadania pracowników poradni-psychologiczno-pedagogicznej

Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej w razie potrzeby wspierają zespół w formowaniu celów terapeutycznych i rewalidacyjnych oraz określaniu zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia. Poradnia może także wesprzeć członków zespołu podczas zapoznawania rodziców z IPET oraz w określaniu zakresu współpracy szkoły z rodzicami ucznia w realizowaniu programu.

Zespół wdraża indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny i okresowo podsumowuje jego efekty. Pracownicy ppp udzielają wsparcia w razie wystąpienia trudności, niepokojących zmian w funkcjonowaniu ucznia, braku skuteczności udzielanego wsparcia lub znacznego postępu wymagającego modyfikacji form i zakresu wsparcia. Zespół może korzystać z pomocy specjalistów poradni np. w dobieraniu ćwiczeń w działaniach rewalidacyjnych, w sytuacji trudności z funkcjonowaniem ucznia na zajęciach lub gdy wystąpi problem w integracji ucznia z klasą.

Podsumowanie

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, będące publicznymi instytucjami podlegającymi kuratorium oświaty, odgrywają kluczową rolę w udzielaniu wsparcia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły ma obowiązek powołania zespołu ds. pomocy-psychologiczno-pedagogicznej. Zespół ten przeprowadza kompleksową ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i może współpracować z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu uzyskania dodatkowego wsparcia. Na podstawie zebranych informacji opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Poradnia może pomóc dodatkowo w formułowaniu celów terapeutycznych, dostosowaniu wymagań edukacyjnych oraz w monitorowaniu postępów ucznia.

Skip to content