Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl
W obecnych czasach, kiedy społeczeństwo stoi przed wyzwaniami związanymi z integracją i zapewnieniem równych szans w edukacji, szkoły odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu środowiska, które jest przyjazne i inkluzyjne dla wszystkich uczniów, w tym tych z niepełnosprawnościami. Działania podejmowane w tym kierunku nie tylko umożliwiają uczniom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu szkolnym, ale również wzbogacają całą społeczność szkolną, promując empatię, wzajemne zrozumienie i szacunek.
 
Poniższe pytania skupiają się na różnorodnych aspektach szkolnej polityki i praktyk dotyczących wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami. Przeanalizowanie odpowiedzi na te pytania pozwoli na głębsze zrozumienie tego, jak szkoła przystosowuje swoje środowisko, metody dydaktyczne oraz politykę integracji, aby sprostać potrzebom swoich uczniów. Zostaną omówione tematy takie jak:
 
1. Inicjatywy szkoły w celu stworzenia przyjaznego i inkluzyjnego środowiska dla uczniów z niepełnosprawnościami.
2. Programy wsparcia rówieśniczego i ich wpływ na integrację społeczną.
3. Dostępność infrastruktury i jej znaczenie dla uczniów z ograniczeniami ruchowymi.
4. Indywidualne plany nauczania jako narzędzie do personalizacji procesu edukacyjnego.
5. Znaczenie zajęć integracyjnych w promowaniu wzajemnego zrozumienia i akceptacji.
6. Rola wsparcia emocjonalnego w zapewnieniu uczniom z niepełnosprawnościami poczucia bezpieczeństwa.
7. Szkolenia dla personelu jako klucz do efektywnej edukacji i wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami.
8. Dostęp do technologii wspomagających jako sposób na przełamywanie barier komunikacyjnych i edukacyjnych.
9. System monitorowania postępów w celu dostosowywania metod nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.
 
Każde z tych działań ma na celu nie tylko spełnienie specyficznych wymagań edukacyjnych, ale także budowanie społeczności szkolnej, w której każdy uczniów, niezależnie od swoich indywidualnych wyzwań, może czuć się akceptowany, wspierany i motywowany do osiągania swoich pełnych potencjałów.
 
Średni czas wypełnienia formularza to 25 minut.
 
Jeśli chcesz zmienić dane lub odpowiedzi ankiety szkoły dodanej już wcześniej, skorzystaj z Formularza Edycji Szkoły – kliknij TUTAJ aby przejść dalej.
Dane szkoły
Osoba kontaktowa
Pytania
1. Działania podejmowane w szkole w celu zapewnienia przyjaznego i inkludującego środowiska dla uczniów z niepełnosprawnościami.
 • 1. Program wsparcia rówieśniczego: Uczniowie bez niepełnosprawności są szkoleni w zakresie pomocy i wsparcia dla kolegów z niepełnosprawnościami, co promuje empatię i integrację społeczną

 • 2. Dostępność infrastruktury: Szkoła zapewnia dostępność dla uczniów z niepełnosprawnościami poprzez rampy, windy, i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • 3. Indywidualne plany nauczania: Nauczyciele tworzą spersonalizowane plany nauczania dla uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniając ich specjalne potrzeby i umiejętności.

 • 4. Zajęcia integracyjne: Regularne organizowanie zajęć i wydarzeń integrujących uczniów z różnymi zdolnościami, np. sportowe turnieje, przedstawienia szkolne itp.

 • 5. Wsparcie emocjonalne: Zapewnienie dostępu do psychologa lub terapeuty szkolnego dla uczniów z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują wsparcia emocjonalnego.

 • 6. Szkolenia dla personelu: Regularne szkolenia dla nauczycieli i personelu szkolnego w zakresie obsługi uczniów z niepełnosprawnościami i integracji społecznej.

 • 7. Dostęp do technologii wspomagających: Zapewnienie dostępu do specjalistycznych narzędzi i programów komputerowych dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 8. System monitorowania postępów: Ustalenie systemu regularnego monitorowania postępów uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowywanie strategii nauczania na ich podstawie.

 • 9. Szkolenie uczniów: Organizowanie szkoleń dla uczniów bez niepełnosprawności na temat różnorodności i akceptacji, aby promować inkluzję i zrozumienie.

 • 10. Partycypacja uczniów: Angażowanie uczniów z niepełnosprawnościami w podejmowanie decyzji dotyczących ich edukacji i funkcjonowania szkoły.

 • 11. Konsultacje z rodzicami: Regularne konsultacje z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami w celu ustalenia ich potrzeb i planowania działań wspierających. Wartość: 4 punkty.

 • 12. Inicjatywy edukacyjne: Organizowanie wydarzeń edukacyjnych i kampanii informacyjnych na temat różnych rodzajów niepełnosprawności i sposobów ich akceptacji.

 • 13. Wsparcie w egzaminach: Zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami podczas egzaminów i testów, takich jak dodatkowy czas lub pomoc asystenta.

 • 14. Rozwój umiejętności społecznych: Organizowanie zajęć i warsztatów wspierających rozwój umiejętności społecznych uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 15. Otwarta komunikacja: Zapewnienie otwartej i transparentnej komunikacji z uczniami, rodzicami i personelem szkolnym w kwestiach dotyczących integracji uczniów z niepełnosprawnościami.

2. Posiadanie wydzielonego stanowiska koordynatora ds. niepełnosprawności w szkole:
 • 1. Opracowanie klarownego zakresu obowiązków: Dokładne określenie zadań i kompetencji koordynatora ds. niepełnosprawności w ramach szkoły.

 • 2. Regularne szkolenia dla koordynatora: Zapewnienie regularnych szkoleń dla koordynatora ds. niepełnosprawności w zakresie pedagogiki specjalnej, prawa edukacyjnego itp.

 • 3. Koordynacja działań wsparcia: Skoordynowanie działań wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami, w tym dostosowywanie procesu nauczania, planowanie terapii i udzielanie wsparcia emocjonalnego.

 • 4. Monitorowanie postępów uczniów: Regularne monitorowanie postępów uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowywanie strategii wsparcia na ich podstawie.

 • 5. Komunikacja z rodzicami: Regularne konsultacje z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami w celu uzyskania informacji zwrotnych i planowania działań wsparcia.

 • 6. Współpraca z zespołem specjalistów: Współpraca z psychologiem, pedagogiem specjalnym i terapeutami w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 7. Tworzenie spersonalizowanych planów wsparcia: Opracowywanie spersonalizowanych planów wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniających ich indywidualne potrzeby i cele.

 • 8. Dostępność dla konsultacji: Zapewnienie dostępności koordynatora ds. niepełnosprawności dla uczniów, rodziców i personelu szkolnego w celu uzyskania porad i wsparcia.

 • 9. Zarządzanie dokumentacją: Skuteczne zarządzanie dokumentacją dotyczącą uczniów z niepełnosprawnościami, w tym dokumentacją terapeutyczną i planami wsparcia.

 • 10. Udział w procesach rekrutacyjnych: Udział w procesach rekrutacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami, w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia już od momentu ich przyjęcia do szkoły.

 • 11. Śledzenie aktualnych trendów i innowacji: Śledzenie nowych trendów, metod i innowacji w obszarze edukacji osób z niepełnosprawnościami oraz adaptacja ich do potrzeb szkoły.

 • 12. Organizowanie spotkań z zespołem pedagogicznym: Regularne organizowanie spotkań z zespołem pedagogicznym w celu omówienia postępów uczniów z niepełnosprawnościami i planowania działań dalszego wsparcia.

 • 13. Promowanie świadomości w społeczności szkolnej: Organizowanie działań promujących świadomość i akceptację różnorodności wśród uczniów i personelu szkolnego.

 • 14. Wspieranie integracji społecznej: Wspieranie integracji społecznej uczniów z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń i aktywności.

 • 15. Otwarta komunikacja z dyrekcją: Otwarta komunikacja z dyrekcją szkoły w celu przedstawiania potrzeb i wniosków dotyczących działalności na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami.

3. Zadania koordynatora ds. niepełnosprawności:
 • 1. Tworzenie spersonalizowanych planów wsparcia: Opracowywanie spersonalizowanych planów wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniających ich indywidualne potrzeby i cele.

 • 2. Koordynacja zespołu wsparcia: Koordynowanie pracy zespołu specjalistów, takich jak psycholog, pedagog specjalny, terapeuci, w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia uczniom z niepełnosprawnościami.

 • 3. Monitorowanie postępów uczniów: Regularne monitorowanie postępów uczniów z niepełnosprawnościami i dostosowywanie strategii wsparcia na ich podstawie.

 • 4. Planowanie i organizacja działań wsparcia: Planowanie i organizacja działań wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami, takich jak dodatkowe zajęcia, terapie, czy pomoc psychologiczna.

 • 5. Dostarczanie wsparcia emocjonalnego: Udzielanie wsparcia emocjonalnego uczniom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzinom, w tym pomoc w radzeniu sobie z trudnościami.

 • 6. Szkolenie personelu szkolnego: Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i personelu szkolnego w zakresie obsługi uczniów z niepełnosprawnościami oraz integracji społecznej.

 • 7. Komunikacja z rodzicami: Regularna komunikacja z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami w celu uzyskania informacji zwrotnych i planowania działań wsparcia.

 • 8. Zarządzanie dokumentacją: Skuteczne zarządzanie dokumentacją dotyczącą uczniów z niepełnosprawnościami, w tym dokumentacją terapeutyczną i planami wsparcia.

 • 9. Współpraca z zewnętrznymi organizacjami: Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami zewnętrznymi w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 10. Konsultacje indywidualne: Udzielanie indywidualnych konsultacji uczniom z niepełnosprawnościami w celu omówienia ich potrzeb i ustalenia planu działania.

 • 11. Udział w procesach rekrutacyjnych: Udział w procesach rekrutacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami, w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia już od momentu ich przyjęcia do szkoły.

 • 12. Opracowywanie raportów i analiz: Opracowywanie raportów i analiz dotyczących postępów uczniów z niepełnosprawnościami oraz efektywności działań wsparcia.

 • 13. Wspieranie integracji społecznej: Wspieranie integracji społecznej uczniów z niepełnosprawnościami poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń i aktywności.

 • 14. Promowanie akceptacji i świadomości: Promowanie akceptacji i świadomości różnorodności wśród uczniów i personelu szkolnego poprzez organizowanie działań edukacyjnych.

 • 15. Rozwój umiejętności interpersonalnych: Rozwijanie umiejętności interpersonalnych i empatii wśród uczniów i personelu szkolnego poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń.

4. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z niepełnosprawnościami:
 • 1. Terapia zajęciowa: Organizacja zajęć terapeutycznych, które wspierają rozwój umiejętności motorycznych, koordynacji ruchowej i funkcji poznawczych.

 • 2. Zajęcia integracyjne: Organizowanie zajęć, w których uczniowie z niepełnosprawnościami mogą wspólnie uczestniczyć z rówieśnikami bez niepełnosprawności, promując integrację społeczną.

 • 3. Korekcyjno-kompensacyjne zajęcia edukacyjne: Realizacja zajęć, które wspierają uczniów z niepełnosprawnościami w nauce poprzez indywidualne podejście i stosowanie metod korekcyjnych oraz kompensacyjnych.

 • 4. Zajęcia artystyczne i terapeutyczne: Organizacja zajęć artystycznych, takich jak muzyka, sztuka czy teatr, które stymulują wyobraźnię i kreatywność uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 5. Zajęcia sportowe i rekreacyjne: Realizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych, które wspierają rozwój sprawności fizycznej i integrację społeczną uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 6. Wsparcie logopedyczne: Organizowanie zajęć wspierających rozwój mowy i komunikacji u uczniów z trudnościami w tym zakresie.

 • 7. Zajęcia komputerowe: Realizacja zajęć z wykorzystaniem komputerów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, które wspierają rozwój umiejętności cyfrowych i komunikacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 8. Zajęcia przyrodnicze i sensoryczne: Organizowanie zajęć z zakresu nauk przyrodniczych oraz stymulowanie zmysłów u uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 9. Zajęcia samodzielności życiowej: Realizacja zajęć, które wspierają rozwój umiejętności codziennego funkcjonowania i samodzielności u uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 10. Zajęcia edukacji emocjonalnej: Organizacja zajęć, które wspierają rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami i budowania zdrowych relacji społecznych u uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 11. Zajęcia manualne i praktyczne: Realizacja zajęć, które rozwijają umiejętności manualne i praktyczne, takie jak prace ręczne czy zajęcia techniczne, u uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 12. Zajęcia językowe: Organizowanie zajęć wspierających rozwój umiejętności językowych, w tym naukę języków obcych, u uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 13. Zajęcia edukacji seksualnej: Realizacja zajęć, które wspierają edukację seksualną i rozwój świadomości zdrowotnej u uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 14. Zajęcia edukacji finansowej: Organizowanie zajęć, które wspierają rozwój umiejętności zarządzania finansami i budowania odpowiedzialności finansowej u uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 15. Zajęcia z zakresu nauki o społeczeństwie: Realizacja zajęć, które wspierają rozwój świadomości społecznej i obywatelskiej u uczniów z niepełnosprawnościami.

5. Posiadanie specjalistycznych narzędzi i sprzętu do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami:
 • 1. Specjalistyczne programy komputerowe: Posiadanie specjalistycznych programów komputerowych, które wspierają naukę i rozwój umiejętności uczniów z niepełnosprawnościami, takie jak programy do nauki czytania czy matematyki.

 • 2. Materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb: Posiadanie różnorodnych materiałów dydaktycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, takich jak tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne czy książki w formie audiobooków.

 • 3. Sprzęt rehabilitacyjny: Posiadanie specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak hula-hop, piłki terapeutyczne, czy ławki sensoryczne, który wspiera rozwój motoryczny i funkcje poznawcze uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 4. Tablice i pomoce dydaktyczne z elementami sensorycznymi: Posiadanie tablic i pomocy dydaktycznych, które zawierają elementy sensoryczne, takie jak tablice magnetyczne, plansze z wypukłymi literami czy klocki sensoryczne, które wspierają naukę uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 5. Technologia wspomagająca komunikację: Posiadanie technologii wspomagającej komunikację, takiej jak tablice komunikacyjne, aplikacje do komunikacji alternatywnej i wspomaganej, czy urządzenia do wzmacniania mowy, które ułatwiają komunikację uczniom z niepełnosprawnościami.

 • 6. Tablice interaktywne i projektor multimedialny: Posiadanie tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych, które umożliwiają interaktywną naukę i prezentację materiałów dydaktycznych, wspierając różnorodne style uczenia się uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 7. Urządzenia adaptacyjne: Posiadanie urządzeń adaptacyjnych, takich jak myszki i klawiatury zwiększające dostępność dla uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi.

 • 8. Sztuczne modele anatomiczne: Posiadanie sztucznych modeli anatomicznych, które wspierają naukę i zrozumienie zagadnień z zakresu anatomii i biologii przez uczniów z niepełnosprawnościami wizualnymi lub sensorycznymi.

 • 9. Sprzęt do terapii sensorycznej: Posiadanie sprzętu do terapii sensorycznej, takiego jak huśtawki, mata terapeutyczna, czy tunel sensoryczny, który wspiera rozwój zmysłów i integrację sensoryczną uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 10. Zaawansowane narzędzia edukacyjne: Posiadanie zaawansowanych narzędzi edukacyjnych, takich jak roboty programowalne czy interaktywne mapy, które angażują uczniów z niepełnosprawnościami w interaktywną i atrakcyjną naukę.

 • 11. Tablice taktylne i materiały hapticzne: Posiadanie tablic i materiałów taktylnych oraz hapticznych, które umożliwiają naukę poprzez dotyk i wrażenia sensoryczne u uczniów z niepełnosprawnościami wzrokowymi lub sensorycznymi.

 • 12. Wyposażenie pracowni technicznych: Posiadanie specjalistycznego sprzętu i narzędzi w pracowniach technicznych, które umożliwiają uczniom z niepełnosprawnościami naukę i praktyczne wykonywanie zadań z zakresu technologii i informatyki.

 • 13. Zaawansowane narzędzia diagnostyczne: Posiadanie zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, takich jak testy psychologiczne czy urządzenia do oceny zdolności poznawczych, które wspierają diagnozę i planowanie działań wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 14. Sprzęt do terapii mowy: Posiadanie specjalistycznego sprzętu do terapii mowy, takiego jak urządzenia do wzmacniania mowy czy aparaty słuchowe, które wspierają rozwój komunikacji u uczniów z niepełnosprawnościami słuchowymi.

 • 15. Tablice magnetyczne i plansze edukacyjne: Posiadanie tablic magnetycznych i plansz edukacyjnych, które umożliwiają interaktywną naukę i prezentację materiałów dydaktycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

6. Stała współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami:
 • 1. Regularne spotkania współpracy: Regularne organizowanie spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w celu omówienia potrzeb i planowania działań na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 2. Udział w projektach i programach edukacyjnych: Uczestnictwo w projektach i programach edukacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, które wspierają edukację osób z niepełnosprawnościami.

 • 3. Wspólna organizacja wydarzeń i aktywności: Organizowanie wspólnych wydarzeń, warsztatów i aktywności edukacyjnych przez szkołę i organizacje pozarządowe, które promują akceptację i integrację osób z niepełnosprawnościami.

 • 4. Dostępność specjalistycznych usług: Zapewnienie dostępu uczniów z niepełnosprawnościami do specjalistycznych usług i programów realizowanych przez organizacje pozarządowe, takich jak terapie, warsztaty czy poradnictwo.

 • 5. Wspólne opracowywanie programów wsparcia: Wspólne opracowywanie programów i działań wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami przez szkołę i organizacje pozarządowe, uwzględniających ich indywidualne potrzeby i cele.

 • 6. Wsparcie psychologiczne dla uczniów i rodzin: Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla uczniów z niepełnosprawnościami i ich rodzin przez specjalistów z organizacji pozarządowych, w razie potrzeby.

 • 7. Udostępnianie zasobów edukacyjnych: Udostępnianie zasobów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych przez organizacje pozarządowe, które wspierają proces nauczania i uczenia się uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 8. Wspólne szkolenia dla nauczycieli: Organizowanie wspólnych szkoleń i warsztatów dla nauczycieli przez szkołę i organizacje pozarządowe, dotyczących metod pracy z uczniami z niepełnosprawnościami i integracji społecznej.

 • 9. Promowanie świadomości społecznej: Wspólne działania promujące świadomość społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami, takie jak kampanie edukacyjne czy wydarzenia charytatywne.

 • 10. Wspieranie edukacji rodziców: Organizowanie spotkań, warsztatów i konsultacji dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami przez organizacje pozarządowe, wspierających ich w procesie wychowania i wsparcia swoich dzieci.

 • 11. Promowanie aktywności fizycznej: Wspólna organizacja aktywności fizycznych i sportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami, które promują zdrowie i integrację społeczną.

 • 12. Dostępność doradztwa zawodowego: Zapewnienie dostępu uczniów z niepełnosprawnościami do doradztwa zawodowego i wsparcia w planowaniu ich dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej przez organizacje pozarządowe.

 • 13. Wspieranie aktywności społecznej: Wspieranie aktywności społecznej uczniów z niepełnosprawnościami poprzez udział w organizowanych przez organizacje pozarządowe wydarzeniach kulturalnych, społecznych i sportowych.

 • 14. Promowanie samodzielności: Organizowanie działań i programów, które wspierają rozwój umiejętności samodzielności i życia codziennego u uczniów z niepełnosprawnościami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • 15. Udział w badaniach i projektach badawczych: Udział w badaniach i projektach badawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, które mają na celu rozwój edukacji osób z niepełnosprawnościami.

7. Gotowość do wdrożenia zaleceń i sugestii ekspertów z zakresu edukacji i integracji osób z niepełnosprawnościami:
 • 1. Tworzenie zespołu ds. integracji: Powołanie dedykowanego zespołu ds. integracji, który będzie odpowiedzialny za analizę zaleceń ekspertów i ich wdrożenie w praktyce.

 • 2. Regularne szkolenia dla personelu: Organizowanie regularnych szkoleń dla nauczycieli i personelu szkolnego, na których omawiane są zalecenia ekspertów oraz metody ich wdrożenia.

 • 3. Analiza dostępnych materiałów edukacyjnych: Przeprowadzenie analizy dostępnych materiałów edukacyjnych pod kątem zgodności z zaleceniami ekspertów i dostosowanie ich do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 4. Monitorowanie postępów i efektywności działań: Systematyczne monitorowanie postępów w wdrażaniu zaleceń ekspertów oraz ocena efektywności działań podejmowanych w celu integracji uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 5. Współpraca z instytucjami badawczymi: Nawiązanie współpracy z instytucjami badawczymi i ekspertami z zakresu edukacji osób z niepełnosprawnościami w celu uzyskania wsparcia w interpretacji i wdrażaniu zaleceń.

 • 6. Zaangażowanie rodziców: Aktywne zaangażowanie rodziców uczniów z niepełnosprawnościami w proces wdrażania zaleceń ekspertów oraz współpraca z nimi w celu monitorowania postępów i efektywności działań.

 • 7. Elastyczne podejście do zmian: Podejmowanie elastycznych działań w celu dostosowania szkolnych procedur i praktyk do zaleceń ekspertów oraz zmieniających się potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 8. Otwartość na innowacje: Otwartość na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zgodnych z zaleceniami ekspertów, które mogą poprawić proces integracji osób z niepełnosprawnościami w szkole.

 • 9. Dostępność wsparcia specjalistycznego: Zapewnienie dostępu do wsparcia specjalistycznego, takiego jak poradnictwo psychologiczne czy terapia zajęciowa, zgodnie z zaleceniami ekspertów.

 • 10. Konsultacje z zewnętrznymi ekspertami: Regularne konsultacje z zewnętrznymi ekspertami z zakresu edukacji osób z niepełnosprawnościami w celu uzyskania wskazówek i sugestii dotyczących dalszych działań.

 • 11. Opracowanie planu działań: Opracowanie klarownego planu działań na podstawie zaleceń ekspertów, wraz z określeniem celów, działań i terminów ich realizacji.

 • 12. Promowanie kultury otwartości i akceptacji: Promowanie w szkole kultury otwartości, tolerancji i akceptacji wobec uczniów z niepełnosprawnościami, zgodnie z zaleceniami ekspertów.

 • 13. Wsparcie dla inicjatyw uczniów: Wspieranie inicjatyw uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, zgodnie z zaleceniami ekspertów.

 • 14. Rozwój kompetencji personelu: Wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli i personelu szkolnego z zakresu pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, zgodnie z zaleceniami ekspertów.

 • 15. Ocenianie i nagradzanie postępów: Systematyczne ocenianie postępów w wdrażaniu zaleceń ekspertów oraz nagradzanie za osiągnięcia w integracji osób z niepełnosprawnościami.

8. Jakie działania podejmowane są w szkole w celu świadczenia wsparcia uczniom z niepełnosprawnościami podczas egzaminów i testów?
 • 1. Indywidualne dostosowania egzaminów: Indywidualne dostosowanie formy, treści i czasu egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami, zgodnie z zaleceniami specjalistów.

 • 2. Zapewnienie dodatkowego czasu: Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami dodatkowego czasu na wykonanie zadań egzaminacyjnych, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości.

 • 3. Udostępnianie materiałów w różnych formatach: Udostępnienie materiałów egzaminacyjnych w różnych formatach, takich jak wersje elektroniczne, przedruki w większym druku czy nagrania audio, dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 • 4. Wykorzystanie technologii wspomagających: Wykorzystanie technologii wspomagających, takich jak oprogramowanie do czytania tekstu czy programy do dyktowania odpowiedzi, w celu ułatwienia uczniom z niepełnosprawnościami wykonywania zadań egzaminacyjnych.

 • 5. Przygotowanie nauczycieli do dostosowania egzaminów: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w zakresie dostosowywania egzaminów i testów do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, aby zapewnić im właściwe wsparcie.

 • 6. Zapewnienie odpowiednich warunków przeprowadzania egzaminów: Zapewnienie odpowiednich warunków przeprowadzania egzaminów, takich jak ciche sale, ergonomiczne krzesła czy dostęp do pomocy technicznej, aby uczniowie z niepełnosprawnościami mogli skupić się na zadaniach egzaminacyjnych.

 • 7. Wsparcie zespołu ds. integracji podczas egzaminów: Zapewnienie obecności członków zespołu ds. integracji podczas egzaminów, którzy mogą udzielać dodatkowego wsparcia i asystować uczniom z niepełnosprawnościami w razie potrzeby.

 • 8. Dostępność tłumacza języka migowego: Zapewnienie dostępności tłumacza języka migowego dla uczniów z niepełnosprawnością słuchową podczas egzaminów, aby umożliwić im pełne zrozumienie treści i odpowiednie wykonanie zadań.

 • 9. Możliwość skorzystania z pomocy asystenta osobistego: Zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy asystenta osobistego dla uczniów z niepełnosprawnościami, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia podczas egzaminów.

 • 10. Dostosowanie przestrzeni egzaminacyjnej: Dostosowanie przestrzeni egzaminacyjnej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia, dostosowanie wysokości stołów czy zapewnienie przestrzeni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • 11. Możliwość skorzystania z przerw: Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami możliwości skorzystania z przerw podczas egzaminów w celu odprężenia się i zmniejszenia stresu.

 • 12. Konsultacje przed egzaminem: Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami możliwości konsultacji z nauczycielem przed egzaminem w celu wyjaśnienia treści, formy i oczekiwań dotyczących egzaminu.

 • 13. Dostępność pomocy technicznej: Zapewnienie dostępności pomocy technicznej dla uczniów z niepełnosprawnościami, którzy korzystają z technologicznych narzędzi wspomagających podczas egzaminów.

 • 14. Elastyczne podejście do oceniania: Zastosowanie elastycznego podejścia do oceniania prac uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniając indywidualne możliwości i osiągnięcia.

 • 15. Kontrola poziomu stresu: Wykorzystanie technik redukcji stresu i wsparcie psychologicznego podczas egzaminów dla uczniów z niepełnosprawnościami, aby pomóc im radzić sobie z emocjami i skupić się na zadaniach.

9. Jakie są procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom z niepełnosprawnościami w przypadku nagłych sytuacji, takich jak ewakuacja z budynku w razie zagrożenia?
 • 1. Spersonalizowany plan ewakuacji: Indywidualne opracowanie planów ewakuacji dla uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniających ich specyficzne potrzeby i możliwości, aby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo.

 • 2. Regularne ćwiczenia ewakuacyjne: Cykliczne przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych, w których uczestniczą uczniowie z niepełnosprawnościami, w celu zapoznania ich z procedurami oraz dostosowania reakcji personelu do ich potrzeb.

 • 3. Przypisanie odpowiednich zasobów: Przypisanie odpowiedniego personelu do pomocy uczniom z niepełnosprawnościami podczas ewakuacji, aby zapewnić im właściwe wsparcie i bezpieczeństwo fizyczne.

 • 4. Wykorzystanie asystentów osobistych: Umieszczenie w planach ewakuacji zapisu o wykorzystaniu asystentów osobistych dla uczniów z niepełnosprawnościami, którzy mogą im pomagać w bezpiecznym opuszczaniu budynku oraz komunikacji z personelem.

 • 5. Dostosowanie środków ewakuacyjnych: Dostosowanie środków ewakuacyjnych, takich jak windy, specjalne podjazdy czy ścieżki ewakuacyjne, aby umożliwić bezpieczne opuszczenie budynku osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 • 6. Informowanie personelu o potrzebach uczniów: Zapewnienie personelowi szkolnemu odpowiedniej wiedzy na temat specyficznych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w przypadku ewakuacji, aby mogli właściwie na nie zareagować.

 • 7. Wsparcie sensoryczne: Udostępnienie uczniom z niepełnosprawnościami wsparcia sensorycznego, takiego jak słuchawki douszne czy okulary ochronne, aby zminimalizować stres i lęk podczas ewakuacji.

 • 8. Dostępność materiałów informacyjnych: Udostępnienie materiałów informacyjnych o procedurach ewakuacyjnych w formatach dostosowanych do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewniających im pełne zrozumienie i bezpieczeństwo.

 • 9. Przydzielanie partnerów ewakuacyjnych: Przydzielenie uczniom z niepełnosprawnościami partnerów ewakuacyjnych, którzy mogą im pomagać w przemieszczaniu się i dostosowywaniu się do procedur ewakuacyjnych.

 • 10. Szkolenie personelu: Przeprowadzenie regularnych szkoleń dla personelu szkolnego na temat specjalnych procedur ewakuacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami, aby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo.

 • 11. Monitorowanie postępów: Systematyczne monitorowanie postępów w zakresie dostosowania procedur ewakuacyjnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz wprowadzanie ewentualnych ulepszeń w celu zwiększenia ich skuteczności.

 • 12. Wsparcie emocjonalne: Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami wsparcia emocjonalnego podczas ćwiczeń ewakuacyjnych, aby zmniejszyć stres i lęk związany z sytuacją.

 • 13. Zapewnienie dostępu do informacji: Udostępnienie uczniom z niepełnosprawnościami aktualnych informacji dotyczących procedur ewakuacyjnych i miejsc bezpieczeństwa w formie dostosowanej do ich potrzeb.

 • 14. Współpraca z rodzinami: Współpraca z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami w celu omówienia spersonalizowanych planów ewakuacji oraz uzgodnienia najlepszych praktyk w przypadku nagłych sytuacji.

 • 15. Opracowanie alternatywnych planów: Opracowanie alternatywnych planów ewakuacji dla uczniów z niepełnosprawnościami w sytuacjach awaryjnych lub gdy standardowe procedury ewakuacyjne są niedostępne.

10. Monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii nauczania:
 • 1. Regularne przeprowadzanie ocen postępów uczniów z niepełnosprawnościami na podstawie ustalonych kryteriów.

 • 2. Analiza wyników ocen w celu identyfikacji obszarów wymagających dodatkowego wsparcia lub dostosowania strategii nauczania.

 • 3. Opracowywanie indywidualnych planów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniających ich potrzeby i cele rozwojowe.

 • 4. Regularne monitorowanie realizacji indywidualnych planów edukacyjnych i dokonywanie niezbędnych korekt w razie potrzeby.

 • 5. Ustalanie wspólnie z uczniami z niepełnosprawnościami celów nauczania oraz metod ich osiągania.

 • 6. Dokumentowanie postępów uczniów z niepełnosprawnościami i udostępnianie tych informacji odpowiednim osobom, włączając w to rodziców.

 • 7. Śledzenie efektywności zastosowanych strategii nauczania i ich wpływu na osiągnięcia uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 8. Organizowanie regularnych spotkań zespołu ds. integracji w celu omówienia postępów uczniów oraz dostosowania strategii nauczania.

 • 9. Badanie opinii uczniów z niepełnosprawnościami na temat skuteczności stosowanych metod pracy i ich sugestii dotyczących ich poprawy.

 • 10. Wdrażanie różnorodnych metod oceny postępów uczniów, uwzględniających ich indywidualne potrzeby i możliwości.

 • 11. Zapewnienie dostępu uczniów z niepełnosprawnościami do dodatkowych materiałów i zasobów edukacyjnych w celu wsparcia procesu uczenia się.

 • 12. Dostosowanie tempa nauczania i zakresu materiału do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 13. Regularne informowanie uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców o postępach w nauce i ewentualnych trudnościach.

 • 14. Utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem ds. integracji w celu wymiany informacji i śledzenia postępów uczniów.

 • 15. Stałe doskonalenie metod i strategii nauczania w oparciu o najlepsze praktyki i nowe ustalenia naukowe.

11. Promowanie świadomości i akceptacji różnorodności:
 • 1. Organizowanie wydarzeń kulturowych, warsztatów i prezentacji dotyczących różnorodności, włączając w to różnice kulturowe, etniczne, religijne i niepełnosprawność.

 • 2. Włączanie tematyki tolerancji i akceptacji różnorodności do programu nauczania, w tym poprzez lekcje, dyskusje i projekty szkolne.

 • 3. Organizowanie spotkań dyskusyjnych i debat na temat różnorodności, aby promować zrozumienie i szacunek dla różnic.

 • 4. Wspieranie inicjatyw uczniów dotyczących różnorodności poprzez finansowanie projektów szkolnych, konkursów i klubów tematycznych.

 • 5. Włączanie tematyki równości i tolerancji do polityki szkoły oraz tworzenie kodeksu postępowania promującego szacunek i akceptację.

 • 6. Organizowanie szkoleń dla uczniów i personelu szkolnego na temat tolerancji, empatii i komunikacji międzykulturowej.

 • 7. Współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz tolerancji i różnorodności w celu realizacji wspólnych projektów edukacyjnych.

 • 8. Ustanowienie dnia tolerancji i różnorodności w szkole, podczas którego organizowane są specjalne wydarzenia i aktywności promujące te wartości.

 • 9. Stworzenie ścianki multikulturowej w szkole, na której prezentowane są informacje i materiały dotyczące różnych kultur i tradycji.

 • 10. Wykorzystanie sztuki, muzyki i literatury do promowania tolerancji i akceptacji różnorodności wśród uczniów.

12. Szkolenia dla nauczycieli i personelu szkolnego:
 • 1. Organizowanie regularnych szkoleń dotyczących obsługi i wsparcia uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie edukacji specjalnej.

 • 2. Umożliwienie uczestnictwa nauczycieli i personelu szkolnego w kursach doskonalenia zawodowego z zakresu integracji i pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

 • 3. Dostosowanie treści szkoleń do konkretnych potrzeb szkoły i jej personelu, uwzględniając różnorodność niepełnosprawności uczniów.

 • 4. Zapewnienie kontynuacji szkoleń poprzez organizację cyklicznych warsztatów i konferencji dotyczących najnowszych trendów i rozwiązań w edukacji specjalnej.

 • 5. Monitorowanie efektywności szkoleń poprzez ocenę wiedzy i umiejętności nauczycieli oraz ich zastosowanie w praktyce pedagogicznej.

 • 6. Umożliwienie nauczycielom dzielenia się doświadczeniami i najlepszymi praktykami w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami podczas specjalnych spotkań i grup dyskusyjnych.

 • 7. Stworzenie platformy online, na której nauczyciele mogą uzyskiwać informacje, wymieniać się wiedzą i korzystać z zasobów dotyczących integracji i wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 8. Zachęcanie nauczycieli do udziału w stażach i wymianach międzynarodowych w celu zdobycia nowych doświadczeń w pracy z uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • 9. Wspieranie nauczycieli w procesie rozwoju zawodowego poprzez oferowanie mentorstwa i indywidualnych konsultacji ze specjalistami w dziedzinie edukacji specjalnej.

 • 10. Tworzenie grupy eksperckiej w szkole, która będzie odpowiedzialna za koordynację szkoleń i wsparcie w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

13. Procedury rekrutacji i przyjmowania uczniów z niepełnosprawnościami:
 • 1. Opracowanie klarownych i uczciwych procedur rekrutacji, które uwzględniają różnorodność uczniów z niepełnosprawnościami i zapewniają im równy dostęp do edukacji.

 • 2. Utworzenie specjalnego zespołu rekrutacyjnego odpowiedzialnego za ocenę potrzeb edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnościami i podejmowanie decyzji o ich przyjęciu.

 • 3. Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami wsparcia i pomocy podczas procesu rekrutacji, włączając w to udzielanie informacji o dostępnych opcjach i możliwościach dostosowania procedur.

 • 4. Wypracowanie spersonalizowanych planów przyjmowania uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniających ich indywidualne potrzeby edukacyjne i wsparcie, które będzie dla nich dostępne po przyjęciu do szkoły.

 • 5. Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami możliwości uczestnictwa w dniu otwartym szkoły oraz w wizytach przed rekrutacją, aby zapoznać się z infrastrukturą i atmosferą placówki.

 • 6. Przeprowadzenie konsultacji zespołu ds. integracji, rodziców i nauczycieli dotyczących procesu rekrutacji i dostosowania procedur do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 7. Udostępnienie dokumentacji i materiałów rekrutacyjnych w różnych formatach, aby umożliwić uczniom z niepełnosprawnościami pełny dostęp do informacji.

 • 8. Regularne monitorowanie i ocena procesu rekrutacji uczniów z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia równego dostępu do edukacji i eliminacji ewentualnych barier.

 • 9. Ustanowienie odpowiednich procedur odwoławczych dla uczniów z niepełnosprawnościami w przypadku sporów związanych z procesem rekrutacji.

 • 10. Śledzenie wyników rekrutacji i analiza danych demograficznych uczniów z niepełnosprawnościami w celu ciągłego doskonalenia procedur przyjmowania.

14. Zaangażowanie rodziców uczniów z niepełnosprawnościami:
 • 1. Organizowanie regularnych spotkań informacyjnych dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, na których omawiane są aktualne kwestie związane z edukacją ich dzieci.

 • 2. Zapewnienie dostępu rodziców uczniów z niepełnosprawnościami do specjalistycznej pomocy i wsparcia, włączając w to poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawnicze.

 • 3. Umożliwienie udziału rodziców w procesie planowania i oceny działań wspierających ich dzieci, poprzez organizację konsultacji indywidualnych i grupowych.

 • 4. Tworzenie platformy lub grupy dyskusyjnej online dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, umożliwiającej wymianę doświadczeń i wsparcie wzajemne.

 • 5. Dostarczanie rodzicom regularnych raportów i informacji o postępach edukacyjnych ich dzieci oraz zapewnienie możliwości konsultacji z nauczycielami i specjalistami.

 • 6. Zapewnienie udziału rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących edukacji ich dzieci, włączając w to uczestnictwo w spotkaniach szkolnych i radach rodziców.

 • 7. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla rodziców dotyczących metod wsparcia i pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w domu.

 • 8. Tworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły poprzez angażowanie ich do pracy w radach rodziców, komitetach organizacyjnych i innych strukturach decyzyjnych.

 • 9. Wspieranie rodziców w poszukiwaniu zasobów społecznych i instytucjonalnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz informowanie ich o dostępnych formach pomocy i wsparcia.

 • 10. Zapewnienie dostępu rodziców do materiałów edukacyjnych i narzędzi wspierających rozwój ich dzieci w domu, włączając w to udostępnienie e-booków, aplikacji edukacyjnych i innych zasobów online.

15. Reakcja na indywidualne potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami:
 • 1. Opracowanie spersonalizowanych planów wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniających ich indywidualne potrzeby terapeutyczne, takie jak terapia logopedyczna, fizjoterapia czy terapia zajęciowa.

 • 2. Współpraca z zewnętrznymi specjalistami, takimi jak terapeuci, logopedzi czy psycholodzy, w celu zapewnienia wsparcia terapeutycznego dostosowanego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 3. Zapewnienie dostępu uczniom z niepełnosprawnościami do specjalistycznych zajęć i terapii w ramach szkoły, prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów.

 • 4. Umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami korzystania z dodatkowych sesji terapeutycznych lub zajęć wspomagających ich rozwój poza standardowym programem nauczania.

 • 5. Zapewnienie dostępu do indywidualnej pomocy terapeutycznej w ramach szkoły, dostosowanej do konkretnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, np. poprzez sesje terapeutyczne w małych grupach lub terapię indywidualną.

 • 6. Regularne monitorowanie postępów uczniów z niepełnosprawnościami w zakresie terapii i wsparcia, oraz dostosowywanie planów działania w oparciu o uzyskane wyniki.

 • 7. Umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami korzystania z dostosowanego sprzętu terapeutycznego i narzędzi wspomagających ich rozwój i funkcjonowanie w szkole.

 • 8. Wspieranie rodziców uczniów z niepełnosprawnościami w świadczeniu dodatkowej pomocy terapeutycznej i wsparcia swoim dzieciom poza szkołą.

 • 9. Organizowanie regularnych spotkań z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami w celu monitorowania postępów terapeutycznych i dostosowywania strategii wsparcia w domu i w szkole.

 • 10. Umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w terapeutycznych programach wspierających ich rozwój społeczny, emocjonalny i komunikacyjny.

16. Ocena skuteczności działań w ramach projektu "Szkoła z Sercem" w kontekście integracji uczniów z niepełnosprawnościami:
 • 1. Regularne przeprowadzanie ankiet lub wywiadów z uczniami z niepełnosprawnościami w celu oceny ich satysfakcji z warunków i wsparcia w szkole.

 • 2. Analiza wskaźników dotyczących uczestnictwa, zaangażowania i osiągnięć uczniów z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia szkolnego.

 • 3. Śledzenie postępów edukacyjnych i społecznych uczniów z niepełnosprawnościami w porównaniu z ogólnymi trendami szkolnymi.

 • 4. Przeprowadzanie regularnych spotkań zespołu ds. integracji, nauczycieli i rodziców w celu oceny efektywności działań i identyfikacji obszarów do dalszego doskonalenia.

 • 5. Opracowanie systemu monitorowania postępów uczniów z niepełnosprawnościami, obejmującego zarówno aspekty edukacyjne, jak i społeczne ich rozwoju.

 • 6. Analiza danych z ewidencji uczniów z niepełnosprawnościami w celu identyfikacji trendów i wzorców dotyczących ich uczestnictwa w życiu szkolnym oraz osiągnięć edukacyjnych.

 • 7. Przeprowadzanie regularnych ocen zadowolenia rodziców uczniów z niepełnosprawnościami z oferowanych przez szkołę usług i wsparcia.

 • 8. Udział w badaniach i projektach naukowych dotyczących integracji uczniów z niepełnosprawnościami, w celu uzyskania obiektywnych danych i wniosków na temat skuteczności działań.

 • 9. Ocena stopnia zaangażowania uczniów z niepełnosprawnościami w życie szkolne, np. poprzez udział w wydarzeniach szkolnych, klubach i organizacjach uczniowskich.

 • 10. Przeprowadzanie corocznych audytów lub przeglądów efektywności działań w ramach projektu "Szkoła z Sercem" z udziałem zewnętrznych ekspertów.

17. Regularne konsultacje z uczniami z niepełnosprawnościami w celu uzyskania ich opinii na temat funkcjonowania szkoły oraz identyfikacji obszarów do dalszego doskonalenia:
 • 1. Planowanie regularnych spotkań uczniów z niepełnosprawnościami z przedstawicielami zespołu ds. integracji, nauczycielami lub dyrekcją szkoły w celu omówienia ich doświadczeń, sugestii i obaw.

 • 2. Stworzenie anonimowych ankiet lub formularzy online, które uczniowie z niepełnosprawnościami mogą wypełnić w celu wyrażenia swoich opinii na temat różnych aspektów funkcjonowania szkoły.

 • 3. Umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami udziału w radach szkolnych lub komitetach uczniowskich, aby mieli możliwość bezpośredniego wpływu na decyzje dotyczące życia szkolnego.

 • 4. Organizacja regularnych grupowych dyskusji z udziałem uczniów z niepełnosprawnościami, w których mogą oni wyrażać swoje opinie na temat różnych aspektów funkcjonowania szkoły i formułować propozycje zmian.

 • 5. Utworzenie specjalnego pudełka do sugestii lub skrzynki mailowej, gdzie uczniowie z niepełnosprawnościami mogą anonimowo zgłaszać swoje uwagi, pomysły i pytania.

 • 6. Organizowanie warsztatów i szkoleń dla uczniów z niepełnosprawnościami na temat roli i znaczenia ich głosu w procesach podejmowania decyzji szkolnych.

 • 7. Zapewnienie możliwości uczestnictwa uczniów z niepełnosprawnościami w wydarzeniach konsultacyjnych, takich jak dni otwarte, gdzie mogą oni przedstawiać swoje spostrzeżenia i sugestie.

 • 8. Ustanowienie specjalnego zespołu lub grupy zadaniowej składającej się z uczniów z niepełnosprawnościami, którzy mogą regularnie spotykać się i dyskutować o kwestiach istotnych dla ich doświadczeń w szkole.

 • 9. Stworzenie elektronicznej platformy lub forum internetowego dedykowanego uczniom z niepełnosprawnościami, gdzie mogą oni wymieniać swoje opinie, doświadczenia i pomysły.

 • 10. Zapewnienie osobistego wsparcia lub mentorstwa dla uczniów z niepełnosprawnościami, którzy chcieliby podzielić się swoimi pomysłami lub obawami, ale nie czują się komfortowo w grupie.

18. Plany szkoły na przyszłość w kontekście dalszego rozwoju działań wspierających uczniów z niepełnosprawnościami i budowania jeszcze bardziej inkludującego środowiska szkolnego:
 • 1. Opracowanie długoterminowej strategii integracji uczniów z niepełnosprawnościami, uwzględniającej cele, kierunki działań oraz metody monitorowania postępów i osiągnięć.

 • 2. Wdrożenie innowacyjnych programów edukacyjnych i terapeutycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami oraz biorących pod uwagę najnowsze badania i rekomendacje.

 • 3. Utworzenie specjalistycznych zespołów lub grup zadaniowych odpowiedzialnych za rozwój i wdrażanie inicjatyw związanych z integracją uczniów z niepełnosprawnościami, z udziałem nauczycieli, rodziców i specjalistów.

 • 4. Kontynuacja inwestycji w infrastrukturę szkolną w celu zapewnienia dostępności i dostosowania obiektów do potrzeb uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, np. poprzez instalację podjazdów czy wind.

 • 5. Rozszerzenie oferty dodatkowych zajęć i terapii wspierających rozwój uczniów z niepełnosprawnościami, takich jak zajęcia sportowe, artystyczne czy terapie grupowe.

 • 6. Współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu poszerzenia dostępu uczniów z niepełnosprawnościami do różnorodnych form wsparcia i aktywności społecznych.

 • 7. Umożliwienie uczestnictwa uczniów z niepełnosprawnościami w programach wymiany międzynarodowej i projektach partnerskich, promujących integrację i zrozumienie różnorodności.

 • 8. Wprowadzenie regularnych okresowych przeglądów i ocen strategii integracji uczniów z niepełnosprawnościami w celu identyfikacji sukcesów oraz obszarów do dalszego rozwoju i doskonalenia.

 • 9. Dążenie do ciągłego podnoszenia kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie pracy z uczniami z niepełnosprawnościami poprzez regularne szkolenia i wsparcie metodyczne.

 • 10. Promowanie postaw otwartości, tolerancji i empatii wśród społeczności szkolnej poprzez organizację wydarzeń edukacyjnych, debat i akcji społecznych.

19. Działania szkoły na rzecz promocji dostępności fizycznej i cyfrowej dla uczniów z niepełnosprawnościami:
 • 1. Dostosowanie strony internetowej szkoły do standardów dostępności, zapewniając czytelność treści, możliwość powiększania tekstu oraz kompatybilność z czytnikami ekranowymi.

 • 2. Regularne audyty dostępności strony internetowej przeprowadzane przez ekspertów ds. dostępności cyfrowej, w celu identyfikacji i eliminacji ewentualnych barier dla osób z niepełnosprawnościami.

 • 3. Opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej szkoły materiałów dydaktycznych w różnych formatach, takich jak tekst, audio i wideo, aby umożliwić uczniom z niepełnosprawnościami dostęp do treści w sposób dostosowany do ich potrzeb.

 • 4. Organizacja regularnych szkoleń dla nauczycieli i personelu szkolnego w zakresie dostosowania materiałów dydaktycznych i narzędzi cyfrowych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 5. Zapewnienie dostępu do specjalistycznego oprogramowania i narzędzi cyfrowych wspomagających naukę oraz dostosowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności.

 • 6. Promowanie korzystania z technologii wspomagających, takich jak programy do czytania tekstu czy urządzenia nagłaśniające, w celu ułatwienia dostępu do treści dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 7. Organizacja warsztatów dla uczniów z niepełnosprawnościami na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych, w tym zasad bezpieczeństwa i ochrony prywatności online.

 • 8. Umożliwienie dostępu do sal lekcyjnych i obiektów sportowych dla uczniów z niepełnosprawnościami, poprzez eliminację barier architektonicznych i zapewnienie odpowiedniego wyposażenia.

 • 9. Współpraca z lokalnymi organizacjami i instytucjami w celu zapewnienia dostępu do zajęć sportowych i kulturalnych dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • 10. Zapewnienie wsparcia technicznego i opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami podczas korzystania z komputerów i innych urządzeń cyfrowych w szkole.

Skip to content