Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowuje się dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na typ i rodzaj szkoły, do jakiej ten uczeń uczęszcza. Dokument ten musi uwzględniać zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz być dostosowany do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych konkretnego ucznia oraz jego predyspozycji psychofizycznych. IPET jest najważniejszym dokumentem w pracy z uczniem objętym kształceniem specjalnym. Wytycza on kierunki pracy z takim uczniem, tak aby umożliwić mu osiągnięcie sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości.

Zawartość IPET

W każdym IPET powinny znaleźć się:

  • METRYCZKA: dane dziecka (imię i nazwisko, klasa, numer orzeczenia, czas objęcia ucznia kształceniem specjalnym, przyczyna objęcia kształceniem specjalnym – rodzaj niepełnosprawności).
  • CELE: z podziałem na cele edukacyjne i terapeutyczne. Jedne i drugie dzieli się na ogólne i szczegółowe.

Obligatoryjne elementy właściwej części IPET w świetle obowiązujących przepisów są następujące:

  1. Zakres i sposób dostosowań wymagań edukacyjnych oraz warunków kształcenia.
  2. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia.
  3. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
  4. Działania wspierające rodziców ucznia (rodzaj działań, kto realizuje).
  5. Rodzaj i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.
  6. Spis zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.
  7. Rodzaj i zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi/placówkami doskonalenia zawodowego/szkołami specjalnymi/innymi instytucjami.

Wzór arkusza

Przykładowy arkusz Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego znaleźć można w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej pod adresem: https://zpe.gov.pl/a/arkusz-indywidualnego-programu-edukacyjno-terapeutycznego/DnkyCe5XL

Wzór ten należy traktować jako inspirację do tworzenia własnego dokumentu – nie jest to obowiązkowy, jednolity wzór dla wszystkich placówek oświatowych. W praktyce każda szkoła/przedszkole dysponuje własnym wzorem IPET.

IPET – kto odpowiada za jego opracowanie?

Opracowaniem IPET zajmuje się zespół złożony z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem objętym kształceniem specjalnym. Zadaniem tego zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. IPET konstruowany jest w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, wywiad z rodzicami, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka oraz opinie specjalistów spoza szkoły.

Ważne! Z zapisami IPET należy zapoznać rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Można ich również włączyć w proces współtworzenia oraz realizacji programu.

Monitorowanie IPET

Okresowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem efektywności Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, dokonuje wspomniany wyżej zespół nauczycieli i specjalistów. Oceny tej dokonuje się co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zespół może zmodyfikować program w trakcie trwania roku szkolnego. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłuższy niż etap edukacyjny.

Skip to content