Szkoła z Sercem

kontakt@szkolazsercem.edu.pl

Dostępność polskich uczelni wyższych

Jak podaje GUS w roku akademickim 2021/22 na uczelniach kształciło się 19,9 tys. osób z niepełnosprawnościami. Stanowiły one wówczas 1,7 proc. ogółu studentów. Studia wyższe ukończyło 5,4 tys. osób niepełnosprawnych, co odpowiadało 1,8 proc. ogółu absolwentów. Z roku na rok nieznacznie przybywa studentów z niepełnosprawnościami. Podmioty szkolnictwa wyższego coraz chętniej otwierają się na stosowanie rozwiązań, […]

Wsparcie ucznia zdolnego w procesie edukacji szkolnej

Ucznia zdolnego cechuje ponadprzeciętny poziom rozwoju psychofizycznego, połączony z ciekawością poznawczą i wysoką motywacją. Ponadto wykazuje on uzdolnienia specjalne, np. muzyczne, plastyczne, sportowe lub językowe; posiada predyspozycje do wybitnych osiągnięć w nauce oraz cechuje się twórczością w działaniu i wysoką wrażliwością. Nie ma wątpliwości co do tego, że uczniów zdolnych należy zaliczyć go grona uczniów […]

Jak wspierać ucznia z diagnozą depresji w środowisku szkolnym?

Depresja jest zaburzeniem charakteryzującym się długotrwałym obniżeniem nastroju oraz utratą zainteresowania czynnościami dnia codziennego. Dotyka ona osób w każdym wieku. Według danych Forum Przeciw Depresji na kliniczną depresję cierpi 1% dzieci przedszkolnych, około 2% dzieci w przedziale 6-12 lat oraz co piąte dziecko w wieku powyżej 12 lat. Z uwagi na to, jak wiele godzin […]

Uczeń przewlekle chory w szkole ogólnodostępnej

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Amerykańską Komisję ds. Chorób Przewlekłych, „za choroby przewlekłe uznaje się takie zaburzenia i odchylenia od normy, które posiadają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są przez nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymagać będą długotrwałego leczenia, długiego nadzoru, obserwacji czy opieki”. […]

Ranking dobrych praktyk Szkoły z Sercem

W ramach inicjatywy Szkoła z Sercem podejmujemy działania mające na celu wspieranie włączenia i dostępności w edukacji. Istotną częścią naszej pracy jest rozpowszechnianie wiedzy na temat wyrównywania szans i poprawy warunków nauki. Jednak oprócz informowania zajmujemy się również aktywnym promowaniem szkół, które tworzą środowisko przyjazne dla nauki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem […]

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów chorujących na padaczkę

Padaczka (epilepsja) jest jedną z częściej występujących chorób przewlekłych układu nerwowego; występuje o około 0,5-1% dzieci w wieku szkolnym. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej jest to „choroba mózgu charakteryzująca się trwałą predyspozycją do napadów padaczkowych, z ich skutkami neurobiologicznymi, intelektualnymi, psychologicznymi i społecznymi”. Przeważnie padaczka kojarzona jest z napadami o charakterze toniczno-klonicznym (tzw. grand […]

Konferencja online: “Szkoła z Sercem: Nowe Horyzonty Edukacji”

27 marca 2024 (środa), 10:00-11:30 Wydarzenie skierowane jest głównie do dyrektorów szkół, nauczycieli, edukatorów, studentów oraz przedstawicieli uczelni wyższych, jednak serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych zastosowaniem nowych technologii w edukacji. Aby wziąć udział, prosimy o zgłoszenie przez formularz kontaktowy. Rejestracja jest bezpłatna. Celem spotkania jest zaprezentowanie innowacyjnych koncepcji edukacyjnych, opartych na dostępności, równości i […]

Jakie wsparcie szkoła powinna zapewniać uczniom jąkającym się?

Jąkanie jest zaburzeniem komunikacji, które utrudnia płynne mówienie. Jego objawami są: powtarzanie całych słów lub pojedynczych sylab, przedłużanie lub blokowanie dźwięków, wzmożenie napięcia twarzy, współruchy, zakłócenie oddychania oraz zaburzenia tempa mówienia. Przez okres jąkania, trwający 6 miesięcy lub dłużej, przechodzi około 5% ogółu dzieci. Jąkanie przeważnie pojawia się między 2. a 6. rokiem życia. U […]

Asystencja i inne formy wsparcia ucznia z SPE – wady i zalety

Większość uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) wymaga wsparcia w procesie edukacji. W polskich szkołach gwarantami wsparcia dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i terapeutycznego są nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz osoby pracujące w charakterze pomocy nauczycieli. Dodatkowo specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez asystentów osobistych, którzy przyznawani są uczniom na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. […]

Formy kształcenia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu

W przypadku dziecka z diagnozą w spektrum autyzmu najważniejszy jest wybór formy kształcenia odpowiedniej dla jego indywidualnych potrzeb. O tym decydują rodzice dziecka. W podjęciu tej istotnej decyzji mogą pomóc rodzicom specjaliści z lokalnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zasadniczo nauczanie dzieci w spektrum może przybrać trzy formy. Są to: kształcenie specjalne, nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia. […]

Skip to content